Výroční členská schůze 2022

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSCH Kolín 1 ze dne 12. 3. 2022 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Předseda př. Král přivítal přítomné a zahájil schůzi. Seznámil přítomné s programem  schůze, ten byl schválen bez doplnění. 

Zapisovatelem byl zvolen př. Lněnička a ověřovatelem př. Beňo. 

Byla zvolena mandátová komise ve složení př. Formánek, př. Lhotka a př. Dolejš. Byla zvolena návrhová komise ve složení př. Nováčková, př. Batelka a př. Chadraba st. Jednatel př. Lněnička přednesl usnesení z minulé výroční členské schůze, které bylo  schváleno bez připomínek a doplnění. 

Do naší ZO byli přijati noví členové: Pohanka Lukáš, Poturnay Anton, Nejedlá Kateřina a  Chalupník Lukáš. 

Dále byly předneseny zprávy jednotlivých odborů a zpráva kontrolní komise. Registrace za rok 2021: okresně – 262 ks 

 klubově – 344 ks 

 celkem – 606 ks od 16 chovatelů 

Byly schváleny dokumenty plán práce a plán výstav na rok 2022 bez doplnění. Po občerstvení a krátké přestávce byli vyhlášeni nejlepší chovatelé ZO ČSCH Kolín 1 za  rok 2021:

králíci – př. Dolejš 

 drůbež – př. Král 

 holubi – př. Civín 

 ex. ptactvo – př. Batelka 

Jako delegát na Okresní konferenci byl zvolen př. Král. 

Po krátké diskuzi předsedkyně návrhové komise př. Nováčková přečetla návrh usnesení  z výroční členské schůze, to bylo schváleno bez připomínek a doplnění. Předseda př. Král poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi.